نمونه سوالات ؛المپیادهاو طرح درس ،داستان، تجربیات ،شعر،قصه

طرح درس سالانه زبان انگلیسی سال دوم راهنمایی  (طراح مراد گلمحمدی)

 ماه

هفته

جلسه   

درس

صفحه

موضوع واهداف مهم

رسانه ها و وسایل موردنیاز

  ملا حظات

 

مهر

هفته  اول

 1

 

---

-----

آشنایی با دانش آموزان – مروری برکتاب سال اول-    

کتاب ــ تخته سیاه  گچ وسایل موجود در کلاس چارت

دانش آموزان  تمرینات را بامداد در خانه حل کنند

مهر

اول

 2

----

1-4

حل تمرینات دوره ای  شماره  1

کتاب ــ تخته سیاه گچ وسایل موجود در کلاس چارت

گفتگو(مکالمه)

مهر

هفته

دوم

 

 3

 

 1

5-6

تدریس قسمتهای Dialogue Patterns   آشنایی با رنگها- پرسش رنگها – تکرار لغات جدید

کتاب ــ تخته سیاه  گچ وسایل موجود در کلاس چارت – نوار CD- -   جعبه مدادرنگی

گروه بندی دانش آموزان (درست کردن چارت رنگها )

مهر

دوم

 4

1

7-8

پرسش از مکالمه و الگوها بصورت مکالمه دونفره و روخوانی  -حل تمرینا  Drills       Oral

کتاب ــ تخته سیاه گچ وسایل موجود درکلاسچارتcd جعبه مدادرنگی

داشتن دفتر دیکته نصب چارت رنگها درکلاس

مهر

هفته

سوم

5

 1

9-10

دیکته از درس اول –   حل نمونه ای از تمرینات

Write it down 

کتاب ــ تخته سیاه گچ دفتر دیکته – چارت

تمرینانوشتاری  را بامداد در خانه حل کنندپرسش گروهی What colour?   

مهر

سوم

6

1

11-12

پرسش لغات جدید حل تمرینات Write It Down تدریس صدای/U   /تدریس اعداد 15-20-

کتاب ــ تخته سیاه ــ گچ – چارت

گفتگو(مکالمه) تمرین اعداد گروهی و انفرادی

مهر

هفته

4

 7

 2

14-15

تدریس قسمتهای Dialogue, Patterns وتوضیح There is – There are –و سوالی ومنفی کردن آنها – تدریس لغات جدید

کتاب ــ تخته سیاه ــ گچوسایل موجود در کلاس چارت – نوار CD- - فلش کارت    

فعالیت تیمی

فعالیتهای خارج ازکتاب

مهر

4

8

2

15-16

پرسش از مکالمه و الگوها و روخوانی - حل تمرینات  Drills   Oral

کتاب ــ تخته سیاه ــ گچ وسایل موجود در کلاس چارت – نوار CD- -     

سفارش به تمرین دیکته

 ماه

هفته

جلسه   

درس

صفحه

موضوع واهداف مهم

رسانه ها و وسایل موردنیاز

  ملا حظات

 

آبان

 

1

 

9

 

2

1720

دیکته از درس دوم –   حل نمونه ای از تمرینات write it down

کتاب ــ تخته سیاه ــ گچ دفتر دیکته – چارت

تمرینات نوشتاری بامداد در خانه         

آبان

 

1

 

10

2

17-21

پرسش لغات جدید حل تمرینات  Write It Down تدریس صدای /   i: /  تدریس اعداد 21-30

کتاب ــ تخته سیاه ــ گچ – چارت 

سفارش به امتحان تمرین اعدادبه صورت گروهی و انفرادی

آبان

 

2

 

11

1-2

1- 21

برگزاری امتحان کتبی شماره  1  از درس یک و دو   

برگه  سوالات چاپ شده

 

نظارت بر امتحان

آبان

2

12

 

3

2324

رفع اشکال امتحان- تدریس قسمتهای Dialogue, Patterns – تدریس لغات جدید -  وتوضیح صفات ملکی  

کتاب ــ تخته سیاه ـ گچ وسایل موجود در کلاس چارت – نوار CD- - فلش کارت

رسم ضمایر فاعلی وصفات ملکی توسط گروها ونصب آن در کلاس

آبان

 

3

 

13

 

3

 

25

پرسش از مکالمه و الگوها بصورت مکالمه دونفره و روخوانی - حل تمرینات Drills         Oral        

کتاب ــ تخته سیاه ـگچ وسایل موجوددر کلاس چارت – نوار CD-  فلش کارت   

سفارش به تمرین دیکته  - پرسش گروهی صفات ملکی

آبان

3

14

3

 

26

دیکته از درس سوم –   حل نمونه ای از تمرینات write it down -  تدریس اعضای سر وصورت 

کتاب ــ تخته سیاه ــ گچ

 دفتر دیکته – چارت

تمرینات نوشتاری  را بامداد در خانه حل کنند – رسم اعضا صورت با کاغذرسم در منزل  

آبان

 

4

 

15

 

3

 

26 28

پرسش لغات جدید - حل تمرینات  write it down– تدریس صدای    /aI/ پرسش صفات ملکی

کتاب ــ تخته سیاه ــ گچ

 –  فلش کارت    

 فعالیتهای خارج ازکتاب نصبچارت سروصورت درکلاس

آبان

4

16

 

4

29 30

تدریس اعداد  30-100 و تدریس قسمتهای Dialogue, Patterns   - تدریس لغات جدید

 کتاب ــ تخته سیاه ــ گچچارت – نوار CD-  فلش کارت-   ساعت دیواری

پرسش ساعت what time is it گروهی و انفرادی

 

 

 ماه

هفته

جلسه   

درس

صفحه

موضوع واهداف مهم

رسانه ها و وسایل موردنیاز

  ملا حظات

 

آذر

 

1

 

17

 

4

31 32

پرسش از مکالمه و الگوها بصورت مکالمه دونفره و روخوانی - حل تمرینات Drills      Oral        

کتاب ــ تخته سیاه ــ گچ چارت – نوار CD-  فلش کارت-   ساعت دیواری

پرسش ساعت گروهی وانفرادی سفارش به تمرین دیکته در منزل 

آذر

1

 

18

 

4

32 33

دیکته از درس چهار –   حل نمونه ای از تمرینات Write It Down

د فتر دیکته  کتاب  تخته سیاه گچ  فلش کارت ساعت دیواری

فعالیت تیمی فعالیتهای خارج ازکتاب

آذر

 

2

 

19

 

4

34 35

پرسش لغات جدید -  حل Write It Down  – تدریس صدای/   8  /   

کتاب ــ تخته سیاه ــ گچ  فلش کارت-   ساعت دیواری   

  گفتگو(مکالمه) 

آذر

2

 

20

 

5

 

36 38

  تدریس قسمتهای Dialogue, Patterns  A, B  - تدریس لغات جدید وایام هفته توضیح   ساختار جملات امری و فعل منفی Don’t

کتاب ــ تخته سیاه گچ وسایل موجود در کلاس چارت – نوار CD- - فلش کارت – تقویم

گفتگو(مکالمه ) گفتن جملات امری توسط معلم Listen and do توسط دانش آموزان 

آذر

 

3

 

21

 

5

38 39

پرسش از مکالمه و الگوها بصورت مکالمه دونفره و روخوانی - حل تمرینات Drills         Oral     

کتاب تخته سیاه گچ وسایل موجود در کلاس چارت  نوار CD- - فلش کارت    

گفتن جملاتامری توسط معلم Listen and doتوسط دانش آموزان گروهی و انفرادی   

آذر

3

 

22

 

5

40 41

دیکته از درس پنج –   حل نمونه ای از تمرینات Write It Down

دفتردیکته - کتاب ــ تخته سیاه ــ گچ وسایل موجود در کلاس

 گفتگوی  جملات امری با یکدیگر-درست کردن تقویم هفتگی

آذر

 

4

23

5

42

پرسش لغات جدید -  حل تمرینات Write It Down – تدریس صدای / u: /   پرسید ن  ایام هفته

کتاب ــ تخته سیاه ــ گچوسایل موجود در کلاس چارت – نوار CD- - فلش کارت

گفتگوی جملات امری – نصب تقویم هفتگی در کلاس

آذر

4

24

 

 

 

43 49

حل تمرینات دوره ای شماره دو –پرسیدن تمرینات از دانش آموزان و رفع اشکال

کتاب ــ تخته سیاه ــ گچ

چارت

نظارت برانجام تمرینات فعالیت های ترمیمی و جبرانی اعلام برگزاری آزمون درجلسه آینده

 ماه

هفته

جلسه   

درس

صفحه

موضوع واهداف مهم

رسانه ها و وسایل موردنیاز

  ملا حظات

 

دی

 

1

 

25

 

1-5

1-49

برگزاری امتحان کتبی شماره  2 از درس یک تا پایان تمرینات دوره ای   

برگه  سوالات چاپ شده

 ( آماد گی برای ترم اول)

دی

1

 

26

 

6

 

50 51

تدریس قسمتهای Dialogue, Patterns     تدریس لغات جدید توضیح ساختار جملات حال ساده ضمایر فاعلی  سوم شخص مفرد و فعلهایی که s  و  es می گیرند

کتاب ــ تخته سیاه ــ گچ وسایل موجود در کلاسچارت – نوار CD- - فلش کارت -  گچ رنگی

گفتن جمله  و عوض نمودن فاعل جمله وتکرار آن (گروهی و انفرادی)

دی

 

2

 

27

 

6

 

52 53

پرسش از مکالمه و الگوها بصورت مکالمه دونفره و روخوانی - حل تمرینات Drills      Oral        

کتاب ــ تخته سیاه ــ گچ وسایل موجود در کلاس چارت – نوار CD- - فلش کارت

جمله سازی توسط دانش آموزان در مورد کارهای روزانه –سفارش به دیکته

دی

2

 

28

 

6

54 55

دیکته از درس شیش –   حل نمونه ای از تمرینات

Write It Down

کتاب ــ تخته سیاه ــ گچ دفتر دیکته – چارت

نوشتن کارهای روزانه خود وخانواده درقالب جمله های کوتاه

دی

 ۳

29

 

آزمون ترم اول

 

دی

3

30

 

 

آزمون ترم اول

 

 

دی

4

31

 

 

آزمون ترم اول

 

 

دی

4

32

 

 

آزمون ترم اول

 

 

 ماه

هفته

جلسه   

درس

صفحه

موضوع واهداف مهم

رسانه ها و وسایل موردنیاز

  ملا حظات

بهمن

 

1

 

33

 

6

56 57

رفع اشکال -پرسش لغات جدید درس -حل تمرینات Write It Downتدریس صدای   /  w /  

کتاب ــ تخته سیاه ــ گچ – چارت -  فلش کارت

تشویق دانش آموزان به نوشتن وگفتن کارهای روزانه

بهمن

1

 

34

 

58 59

Dialogue, Patterns A ,B تدریس لغاتت شرح سوالی ومنفی کردن جمله با DoوDoes وdon’t و doesn’t وچگونگی حذف  sو es          

کتاب ــ تخته سیاه ــ گچ وسایل موجود در کلاس چارت – نوار CD- - فلش کارت -  گچ رنگی

گفتن جملات  و سوالای ومنفی کردن توسط دانش آموزان به صورت گروهی وانفرادی

بهمن

 

2

 

35

 

7

59 60

پرسش از مکالمه و الگوها روخوانی - حل تمرینات Drills      Oral        

کتاب ــ تخته سیاه ــ گچ رنگی   چارت – نوار CD- - فلش کارت

سفارش به دیکته  گفتن جمله وسوالی منفی کردن توسط اعضای گروه

بهمن

2

 

36

 

7

61 62

دیکته از درس هفتم –حل نمونه ای از Write It Dow

کتاب ــ تخته سیاه ــ گچ- دفتر دیکته – چارت

سفارش به نوشتن تمرینات بامداد

بهمن

 

3

 

37

 

7

62 63

پرسش لغات جدید -حل تمرینات Write It Down  تدریس Reading تدریس صداهای /  ð  / /  θ   /       

کتاب ــ تخته سیاه ــ گچ – چارت -

پرسش درمورد   Reading  نظارت برانجام تمرینات – فعالیت های ترمیمی

بهمن

3

 

38

 

8

64 65

تدریس  Dialogue Patterns- تدریس لغات جدید توضیح در مورد ادوات استفهام یاWh ها

کتاب ــ تخته سیاه ـ گچ وسایل موجود در کلاس چارت نوارcd فلش کارت

پرسش وپاسخ باWh ها – گفتکو (مکالمه)

بهمن

 

4

 

39

 

8

66 67

پرسش از مکالمه و الگوها بصورت مکالمه دونفره و روخوانی - حل تمرینات Drills        Oral

کتاب ــ تخته سیاه ــ گچ وسایل موجود در کلاس چارت – نوار CD- - فلش کارت

فعالیت تیمی فعالیتهای خارج ازکتاب

بهمن

4

40

 

8

68 70

حل نمونه ای از تمرینات

     Write It DownتدریسReading  تدریس صدای  /  D /  پرسیش لغات جدید

کتاب ــ تخته سیاه ــ گچ وسایل موجود در کلاس چارت – نوار CD- - فلش کارت   

پرسش وپاسخ باWh ها – گفتکو(مکالمه) سفارش به دیکته

 ماه

هفته

جلسه   

درس

صفحه

موضوع واهداف مهم

رسانه ها و وسایل موردنیاز

  ملا حظات

 

اسفند

 

1

 

41

 

8

68 70

حل تمریناتWrite It Down دیکته از درس هشتم   

کتاب ــ تخته سیاه ــ گچ دفتر دیکته – چارت

قعالیتهای ترمیمی وجبرانی ازدرس هشت – سفارش به آزمون

اسفند

1

42

6-7-8

50 70

آزمون  درسهای   6تا8 

تهیه برگه سوالات چاپ شده

نظارت بر آزمون

اسفند

2

43

 

 

دعوت از اولیاء -بازخورد نمره  امتحانی به اولیاء وتشویق دانش آموزان ممتاز در حضور آنها

بردن دانش آموزان و اولیاء به نمازخانه مدرسه برای بودن فضای کافی

صحبت با اولیاء دانش آموزان کم کار و نظارت بیشتر بر تلاش فرزند شان

اسفند

2

44

9

71

 تدریس قسمت Dialogue درس نه پاسخ به سوالات مکالمه تدریس گرامر( حال استمراری)

کتاب ــ تخته سیاه ــ گچ وسایل موجود در کلاس چارت – نوار CD- - فلش کارت    

گفتگومکالمه پرسش  What…...doing?وجملات استمراری

اسفند

3

45

 

9

72 73

پرسش ازمکالمه بصورت مکالمه دونفره  – تدریس قسمتهایA,B patter ns -تدریس لغات جدید

کتاب ــ تخته سیاه ــ گچ وسایل موجود در کلاس چارت – نوار CD- - فلش کارت   

گفتگومکالمه پرسش  What…...doing? وجملات استمراری

اسفند

3

46

9

73 74

پرسش  قسمتهایA,B     patterns,  بصورت روخوانی -  - حل تمرینات      Drills     Oral  

کتاب ــ تخته سیاه ــ گچ وسایل موجود در کلاس چارت – نوار CD- - فلش کارت   

ساختن جملات حال استمراری به صورت گروهی وانفرادی

اسفند

4

47

9

75 80

حل  نمونه ای ازتمرینات    write  it Down  تدریس Reading  وتدریس Read Aloud–پرسیدن لغات جدید

کتاب ــ تخته سیاه ــ گچ وسایل موجود در کلاس چارت – نوار CD- - فلش کارت     

گفتگو(مکالمه) سفارش به دیکته قعالیتهای ترمیمی وجبرانی 

اسفند

4

48

9

75 78

حل تمرینات Write It DownوSpeak out دیکته ازدرس نه

کتاب ــ تخته سیاه ــ گچ وسایل موجود در کلاس دفتر دیکته

از دانش آموزان خواسته شود که در ایام نوروز کلمات درس را مرورکنند

 ماه

هفته

جلسه   

درس

صفحه

موضوع واهداف مهم

رسانه ها و وسایل موردنیاز

  ملا حظات

فروردین

1

49

 

 

    ایام نوروز

 

 

فروردین

1

50

 

 

    ایام نوروز

 

 

فروردین

2

51

 

 

   ایام نوروز

 

 

فروردین 

2

52

 

 

   ایام نوروز

 

 

فروردین

3

53

 

 

بررسی تکالیف نوروزی

پیک نوروزی

 

 

فروردین

3

54

10

 

پرسش کلمات درسها – یادآوری درسهای قبلی – مرور گرامر  رفع اشکال

کتاب ــ تخته سیاه ـ گچ چارت – نوار CD- - فلش کارت

سفارش به آزمون میان ترم

 

فروردین

4

55

 

 

آزمون میان ترم

برگه سوالات چاپ شده

نظارت بر آزمون

فروردین

 

4

 

56

 

10

 

81

رفع اشکال آزمون -   تدریس قسمت Dialogue درس ده پاسخ به سوالات مکالمه تدریس گرامر( زمان گذشته) سوالی ومنفی باwas و wereو Wasn’t و weren’t

کتاب ــ تخته سیاه ــ گچچارت – نوار CD- - فلش کارت

گفتگو(مکالمه)توضیح در مورد زمان گذشته

Was – were

 

 ماه

هفته

جلسه   

درس

صفحه

موضوع واهداف مهم

رسانه ها و وسایل موردنیاز

  ملا حظات

اردیبهشت

1

 

57

 

82

پرسش ازمکالمه بصورت مکالمه دونفره  – تدریس قسمتهای A,B ,patterns تدریس لغات جدید

کتاب ــ تخته سیاه گچ وسایل موجود در کلاس چارت نوار CD فلش کارت      

پرسش وپاسخ با wasوwere وWhat day was

اردیبهشت

1

58

10

82 83

پرسش  قسمتهای A,B patterns, بصورت روخوانی حل تمرینات     Drills     Oral   

کتاب ــ تخته سیاه ـ گچ وسایل موجود در کلاس چارت – نوار CD- - فلش کارت   

گفتگو (مکالمه)

اردیبهشت

2

 

59

 

10

83 87

حل کردن نمونه ای از تمرینات Write It  Down تدریس Reading  و تدریس صدای/ eI/ –پرسیدن لغات جدید

کتاب ــ تخته سیاه ــ گچ  تقویم - چارت – نوار CD- - فلش کارت      

گفتگو(مکالمه) سفارش به دیکته فعالیتهای ترمیمی وجبرانی   

اردیبهشت

2

 

60

 

10

83 86

حل تمرینات Write It Downو out  Speak –  دیکته ازدرس ده

کتاب ــ تخته سیاه ـ گچ وسایل موجود در کلاس دفتر دیکته

یادآوری وتمرین ایام هفته

اردیبهشت

 

3

 

61

تمرین3

89 92

گفتن نمونه ای از تمرینات دوره ای 3  وتوضیح کامل نکات گرامری آنها

کتاب ــ تخته سیاه ــ گچ وسایل موجود در کلاس

سفارش به نوشتن کامل تمرینات دوره ای بامداد

اردیبهشت

3

 

62

تمرین3

89 92

حل تمرینات دوره ای شماره3توسط دانش آموزان ونظارت معلم رفع اشکال موجود وتضیح درمورد اشکالات

کتاب ــ تخته سیاه ــ گچ

سفارش به امتحان ترم دوم «قرائت زبان»

اردیبهشت

4

63

 

 

آزمون قرائت  ترم دوم

کتاب زبان انگلیسی             

 

اردیبهشت

 

4

 

64

 

 

حل نمونه سوالات سالهای گذشته – و  رفع اشکال

کتاب ــ تخته سیاه ــ گچ نمونه سوالات سالهای گذشته

 

 

موفقیت همهً همکاران و دانش آموزان  آرزوی قلبی ماست.مراد  گلمحمدی دبیر زبان انگلیسی شهرستان نورآباد(دلفان) 

+ نوشته شده در  جمعه بیست و هشتم فروردین ۱۳۸۸ساعت 21:59  توسط مراد گلمحمدی | 
 
صفحه نخست
پست الکترونیک
آرشیو
عناوین مطالب وبلاگ
درباره وبلاگ

پیوندهای روزانه
فال حافظ
دیکشنری آریان پور
وب گذر
آرشیو پیوندهای روزانه
نوشته های پیشین
فروردین ۱۳۹۴
اسفند ۱۳۹۳
بهمن ۱۳۹۳
دی ۱۳۹۳
اردیبهشت ۱۳۹۳
شهریور ۱۳۹۲
اسفند ۱۳۸۹
آبان ۱۳۸۹
مهر ۱۳۸۹
اردیبهشت ۱۳۸۹
فروردین ۱۳۸۹
اسفند ۱۳۸۸
بهمن ۱۳۸۸
دی ۱۳۸۸
آذر ۱۳۸۸
آبان ۱۳۸۸
مهر ۱۳۸۸
خرداد ۱۳۸۸
اردیبهشت ۱۳۸۸
فروردین ۱۳۸۸
آرشیو موضوعی
برنامه عملیاتی سرگروه زبان
چگونه یک کلاس جذاب داشته باشیم
قصه بابا
قواعد گروه بندی دانش آموزان
طرح درس سالانه پایه دوم راهنمایی
طرح درس سالانه پایه سوم راهنمایی
طرح درس سال اول راهنمایی
خطاهای زبان انگلیسی
داستان کوتاه
کلامی از شیخ بهایی
داستان لیلی ومجنون
مهمترین مشکل یادگیری "انگلیسی"
آقا! سفره خالی می خری
زنگ انشا
داستان کامل خسرو و شیرین نظامی‌
تقسیم ارثیه بطور عادلانه
جملاتی از حسین پناهی
وصیتنامه حسین پناهی
المپیاد پایه اول راهنمایی
المپیاد پایه دوم راهنمایی
المپیاد پایه سوم راهنمایی
شمارش اعداد انگلیسی1تا100
آزمون جامع المپیاد علمی پایه اول راهنمایی مرحله 1
آزمون جامع المپیاد علمی پایه دوم راهنمایی مرحله1
آزمون جامع المپیاد علمی پایه سوم راهنمایی مرحله1
آزمون جامع المپیاد علمی پایه سوم مرحله 2
آزمون جامع المپیاد علمی پایه دوم مرحله 2
آزمون جامع المپیاد علمی پایه اول مرحله 2
پاسخنامه آزمون جامع المپیاد علمی مرحله 2
قبرحضرت نوح و حضرت آدم
پیوندها
ماه سحرخیز (دکتر سپهوندی)
مهرگان (کنجوری)
دینی وعربی (عباسپور)
گروه زبان انگلیسی،دفتربرنامه ریزی وتألیف کتب درسی
لکستان
 

 RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM


Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت
 

mouse code

كد ماوس